Huisregels Rozet

Om ervoor te zorgen dat iedere bezoeker zich prettig en veilig voelt bij ons, zijn er enkele huisregels opgesteld. Bedankt voor je medewerking!

Rozet is de ‘huiskamer van de stad’, waar iedereen zich veilig en prettig voelt. Houd het daarom schoon en gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Rozet is ’the living room of the city’,where everyone feels safe and comfortable. Please keep it clean and
throw your rubbish in the designated bins.

Roken en het gebruik of bezit van alcohol, drugs of verboden middelen is in Rozet in geen enkele vorm toegestaan. Bezoekers onder invloed van alcohol of verdovende middelen kunnen de toegang worden ontzegd.

Smoking and the use or possession of alcohol, drugs or prohibited substances is not permitted in Rozet in any form. Visitors under the influence of alcohol or narcotics may be denied entry.

Overlast in de vorm van lawaai, aanstootgevend gedrag of taalgebruik is ongewenst. Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en geweld wordt niet getolereerd. 

Nuisance in the form of noise, offensive behavior or use of language is not allowed. Any form of (sexual) harassment, racism, discrimination, aggression and violence will not be tolerated.

Behandel het gebouw en alles in het gebouw met zorg en respect. 

Please treat the building and everything in the building with care and respect.

In Rozet vind je genoeg kunst en boeken om bij weg te dromen, maar slapers worden gewekt. 

In Rozet you will find enough art and books to dream away, but sleepers are awakened.

In geval van diefstal of ander gedrag dat daartoe aanleiding geeft, doen wij aangifte bij de politie. 

In the event of theft or other behavior that gives rise to this, we will report it to the police.

Rozet is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Houd dus zelf je spullen in de gaten. Je kunt gebruikmaken van de kluisjes op de begane grond. 

Rozet is not responsible for loss, theft or damage to property. So keep an eye on your belongings yourself. You can use the lockers on the ground floor.

Voor kinderen is een bezoek aan Rozet een feest. Uiteraard blijf je als ouder/ begeleider altijd zelf verantwoordelijk voor je kind. 

A visit to Rozet is a joy for children. Of course, as a parent/supervisor you always remain responsible for your child.

Hulphonden/blindengeleidehonden zijn welkom, andere (huis)dieren niet. In restaurant Momento mogen honden wel naar binnen. 

Assistance dogs/guide dogs are welcome, other (pet) animals are not. Dogs are allowed in restaurant Momento.

Eten in de openbare ruimten is beperkt toegestaan. Warm eten, fastfood of het bereiden van voedsel niet. In restaurant Momento is het nuttigen van meegebrachte etenswaren en drinken niet toegestaan. 

Eating in public areas is limited. hot food, fast food or preparing food is not allowed. The consumption of food and drinks brought along is not allowed in restaurant Momento.

Bij schending van de huisregels zijn medewerkers/beveiligers bevoegd om de betreffende persoon hierop aan te spreken, zonodig de toegang te ontzeggen en bij herhaling een toegangsverbod van een bepaalde tijd op te leggen. Ook mogen zij tassen inspecteren. 

In the event of a violation of the house rules, employees/security guards are authorized to address the person in question, to deny access if necessary and, if necessary, to impose an access ban for a certain period of time. They are also allowed to inspect bags.

.